กรรมการสมาคม

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน (พ.ศ.2560)

นางสาวบุญยืน  ศิริธรรม         นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
ภญ.ชโลม  เกตุจินดา                อุปนายก คนที่ 1
นางสุภาพร  ถิ่นวัฒนากูล         อุปนายก คนที่ 2
นายวีรพงษ์  เกรียงสินยศ        เหรัญญิก
นางสาวแววดาว  เขียวเกษม     เลขานุการ และนายทะเบียน
ดร.ไพบูลย์  ช่วงทอง                กรรมการ
นางสาวจุฑา  สังขชาติ              กรรมการ
นายปฏิวัติ  เฉลิมชาติ               กรรมการ
นางสาวชลดา  บุญเกษม          กรรมการ
นายน้ำค้าง  มั่นศรีจันทร์          กรรมการ