รู้จัก สสอบ.

สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สสอบ.)

The Association of Confederation of Consumer Organisation, Thailand (ACCOT)

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1. เพื่อเป็นตัวแทนผู้บริโภคในการให้ความเห็นต่อนโยบาย กฎหมาย กฎข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
2. เพื่อดำเนินงานและส่งเสริมสนับสนุนผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคในการทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภค
3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการ และองค์กรพันธมิตรระหว่างประเทศในการคุ้มครองผู้บริโภค
4. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
5. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด