รู้จัก สสอบ.

สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สสอบ.)

The Association of Confederation of Consumer Organisation, Thailand (ACCOT)

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1.  เพื่อเป็นตัวแทนผู้บริโภคในการให้ความเห็นต่อนโยบาย กฎหมาย กฎข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
2.  เพื่อดำเนินงานและส่งเสริมสนับสนุนผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคในการทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภค
3.  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการ และองค์กรพันธมิตรระหว่างประเทศในการคุ้มครองผู้บริโภค
4.  เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
5.  เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด