กรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

นางสาวบุญยืน ศิริธรรม

นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

เภสัชกรหญิงชโลม เกตุจินดา

อุปนายกสมาคม คนที่ 1

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล

อุปนายกสมาคม คนที่ 2

นางสาวแววดาว เขียวเกษม

เลขานุการและนายทะเบียนสมาคม

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ

เหรัญญิกสมาคม

ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง

กรรมการสมาคม

นางสาวจุฑา สังขชาติ

กรรมการสมาคม

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ

กรรมการสมาคม

นางสาวชลดา บุญเกษม

กรรมการสมาคม

นายน้ำค้าง มั่นศรีจันทร์

กรรมการสมาคม