มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรียกร้อง ศอฉ. แก้ปัญหาการเอาเปรียบของสายการบิน บริษัททัวร์ และเอเจนซี่รับจองตั๋ว-ที่พัก ช่วงโควิด-19 ระบาด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลต้องออกมาประกาศนโยบายและมาตรการป้องกันเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วน เช่น ขอความร่วมมือให้ไม่เดินทางไปต่างประเทศ เลื่อนวันหยุดสงกรานต์เพื่อไม่ให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวหรือพบปะสังสรรค์ เพราะอาจทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นแย่ลง นอกจากนี้ ยังมีการออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงมีมาตรการและคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามที่รัฐบาลร้องขอ

อย่างไรก็ตาม มีผู้บริโภคจำนวนมากที่ประสบปัญหาจากติดต่อผู้ประกอบการเพื่อขอเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางและที่พัก เช่น สายการบินไม่ให้เลื่อนตั๋วเครื่องบิน หรือหากเลื่อนก็ต้องชำระเงินค่าเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเอง ผู้บริโภคบางรายพบปัญหาจองตั๋วสายการบิน จองที่พักสำหรับการท่องเที่ยว จองทัวร์ผ่านเอเจนซี่หรือจองโดยตรงกับบริษัททัวร์ โดยมีการชำระเงินล่วงหน้า แต่เมื่อต้องการยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กลับไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เกิดจากผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาล และไม่ยกเลิกคืนเงินที่รับไปแล้ว จนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
จากปัญหาดังกล่าว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจึงมีข้อเรียกร้องต่อศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) 3 ข้อดังนี้

1. ขอให้สายการบินภายในประเทศ ของทุกบริษัท ยอมรับการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางที่กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอความร่วมมือสายการบินต่างประเทศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน

2. กรณียกเลิกการเดินทาง ขอให้ใช้นโยบายเดียวกับบริษัททัวร์ คือ ยกเลิกก่อน 30 วัน ได้เงินคืนเต็มจำนวน แต่หากยกเลิกก่อน 15 วัน ก่อนการเดินทางได้เงินคืนครึ่งหนึ่งของเงินที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการ

3. กรณีการท่องเที่ยว การจองที่พัก ซึ่งรวมถึงที่พักที่มีการชำระเงินจองล่วงหน้า ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกมาตรการให้ผู้ประกอบการยกเลิกการจองทัวร์หรือที่พัก โรงแรม และคืนเงิน ยกเว้นผู้บริโภคที่ประสงค์จะขอเลื่อนสามารถทำได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ หากศอฉ. ไม่สามารถดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้ อาจเป็นสาเหตุให้ประชาชนที่เกรงว่าจะสูญเสียเงิน ตัดสินใจเดินทางตามกำหนดการเดิม ซึ่งจะเป็นการขัดต่อนโยบายรัฐ และอาจมีความผิดตามพ.ร.ก. ฉุกเฉินที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ จึงขอให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกคำสั่งกับทุกภาคส่วนให้ชัดเจน และมีมาตรการจัดการเอาผิดกับผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือ และฉวยโอกาสในขณะที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตในครั้งนี้โดยเร่งด่วน

ผู้บริโภคประสบปัญหาสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบินจากเหตุโควิด-19 ได้ด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ติดต่อสายการบิน ขอยกเลิกตั๋วเครื่องบินและขอเงินคืน หรือขอเลื่อนการเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมทาง โทรศัพท์ อีเมล์ หรืออินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กของสายการบิน
  2. ทำจดหมายถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทสายการบิน ขอยกเลิกตั๋วเครื่องบินและขอเงินคืน หรือขอเลื่อนการเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับไปที่สำนักงานใหญ่ของสายการบินนั้นๆ ในจดหมายให้ระบุสำเนาเรียนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคด้วย พร้อมส่งสำเนาถึงมูลนิธิฯ
  3. ทำจดหมาย (อีกฉบับ) ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ขอให้แก้ไขปัญหา โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับไปที่333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โดยเนื้อความในจดหมายระบุถึงเหตุต้องเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หากต้องการยกเลิกตั๋วเครื่องบินให้ทำจดหมายยกเลิกตั๋วเครื่องบิน แต่ถ้าต้องการเลื่อนตั๋วเครื่องบินให้ทำจดหมายเลื่อนตั๋วเครื่องบิน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ที่อยู่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างจดหมาย รวมถึงข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ และสายด่วน ของบริษัทสายการบินได้ที่นี่

ที่อยู่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างจดหมาย รวมถึงข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ และสายด่วน ของบริษัทสายการบินได้ที่นี่

 

เลื่อนหรือยกเลิกตั๋ว – ทริปท่องเที่ยวจากเหตุโควิด-19 ได้ด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ติดต่อบริษัททัวร์ ขอยกเลิกทริปท่องเที่ยวและขอเงินคืน หรือขอเลื่อนทริปท่องเที่ยวทาง โทรศัพท์ อีเมล์ หรืออินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กของบริษัททัวร์
  2. ทำจดหมายถึงกรรมการผู้จัดการบริษัททัวร์ ขอยกเลิกทริปท่องเที่ยวเดินทางและขอเงินคืน หรือขอเลื่อนทริปท่องเที่ยว โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับไปที่บริษัททัวร์ ในจดหมายให้ระบุสำเนาเรียนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคด้วย พร้อมส่งสำเนาถึงมูลนิธิฯ
  3. ทำจดหมายถึงอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ขอให้แก้ไขปัญหา โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับไปที่ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 โดยเนื้อความในจดหมายระบุถึงเหตุต้องเลื่อนหรือยกเลิกทริปท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หากต้องการยกเลิกทริปท่องเที่ยวให้ทำจดหมายยกเลิกทริปท่องเที่ยว แต่ถ้าต้องการเลื่อนทริปท่องเที่ยวให้ทำจดหมายเลื่อนทริปท่องเที่ยว เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ที่อยู่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างจดหมายได้ที่นี่ 

เราใช้คุกกี้เฉพาะที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ โดยคุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า