สิทธิผู้บริโภคสากล

สิทธิผู้บริโภคสากล 8 ประการ

1) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ (The right to safety)
2) สิทธิที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการเลือกและตัดสินใจ (The right to be informed)
3) สิทธิที่จะได้เลือกซื้อหาสินค้าและบริการจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการมากกว่า 1 ราย (The right to choose)
4) สิทธิที่จะได้แสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้บริโภค (The right to be heard)
5) สิทธิที่จะได้รับสินค้าและบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต (The right to satisfaction of basic needs)
6) สิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาเมื่อถูกละเมิดสิทธิ์ (The right to redress)
7) สิทธิที่จะได้รับความรู้เพื่อการบริโภคอย่างเท่าทัน (The right to consumer education)
8) สิทธิที่จะได้ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี (The right to a healthy environment)

ที่มา: The 8 Consumer Rights

อ่านเพิ่มเติม > สิทธิผู้บริโภคไทย